Czynności przygotowawcze i dokumenty

W celu dokonania dowolnej czynności notarialnej należy posiadać przy sobie:

1. w przypadku osoby fizycznej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu) oraz znać numer NIP, jeżeli osoba działa jako pełnomocnik należy posiadać pełnomocnictwo,

2. w przypadku osoby prawnej niezbędne dodatkowo są: aktualny odpis z KRS oraz umowa spółki.

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikiem kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane, oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszystkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do notariusza wcześniej, czyli przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy z 14 lutego 1991r. “Prawo o Notariacie” czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania klientów.

Dokumenty niezbędne w oryginałach:

1. Zbycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu:

* podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego i inne;

* aktualny odpis z księgi wieczystej (do pobrania w Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych, właściwym dla położenia nieruchomości).

Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska, tel. 71 3960210, 71 3960211.

Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Komandorska 16, 53-412 Wrocław, tel. 71 3344514, 3344581,  3344577, fax 71 3344555.

* w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku :

– prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt   poświadczenia dziedziczenia,

– zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

* w przypadku nabycia nieruchomości w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanej od 2007 r.:

– zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu:

* podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub zaświadczenie spółdzielni o przysługującym prawie , umowa o przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub w odrębna nieruchomość i inne,

* aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli dla tego prawa jest ona prowadzona (do pobrania w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości).

Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska, tel. 71 3960210, 71 3960211.

Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Komandorska 16, 53-412 Wrocław, tel. 71 3344514, 3344581, 3344577, fax 71 3344555.

* w przypadku nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w drodze spadku:

– prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

– zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

* w przypadku nabycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w drodze darowizny od 2007 r.:

– zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

3. Zbycie nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

* podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego lub inne,

* aktualny odpis z księgi wieczystej (do pobrania w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla położenia nieruchomości).

Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska, tel. 71 3960210, 71 3960211.

Dla nieruchomości objętych właściwością Sądu Rejonowego we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, adres: ul. Komandorska 16, 53-412 Wrocław, tel. 71 3344514, 3344581,  3344577, fax 71 3344555.

* Zaświadczenie z Gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku (dla nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Środa Śląska: Urząd Gminy i Miasta Środa Śląska, 55-300 Środa Śląska, pl. Wolności 5, tel. 71 3173052; dla nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Kąty Wrocławskie: Urząd Gminy i Miasta Kąty Wrocławskie, 55-080 Kąty Wrocławskie, pl. Rynek-Ratusz 1, tel. 71 3166011; dla nieruchomości położonych na terenie gminy Kostomłoty, Urząd Gminy Kostomłoty, 55-311 Kostomłoty, ul. Ślężna 2; dla nieruchomości położonych na terenie gminy Mietków, Urząd Gminy Mietków, 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 22a, tel. 71 3168113; dla nieruchomości położonych na terenie gminy Miękinia, Urząd Gminy Miękinia, 55-330 Miękinia, ul. Kościuszki 41, tel. 71 3178116).

W przypadku braku takiego planu decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę ze starostwa powiatowego.

* Wypis z rejestru gruntów (dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 327-21-00, 327-23-50; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu wrocławskiego: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, 50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131, tel. 71 3724008; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu średzkiego: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel. 71 3175646, dla pozostałych nieruchomości właściwe starostwo powiatowe).

Dodatkowo:

* wypis z rejestru gruntów wraz z wypisem z mapy ewidencyjnej w  przypadku odłączenia istniejącej działki do nowej księgi wieczystej:

(dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 327-21-00, 327-23-50; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu wrocławskiego: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, 50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131, tel. 71 3724008; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu średzkiego: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel. 71 3175646, dla pozostałych nieruchomości właściwe starostwo powiatowe).

W przypadku sprzedaży działki powstałej w wyniku podziału:

* ostateczną decyzję dotyczącą podziału nieruchomości wydaną przez wójta gminy albo prezydenta lub burmistrza miasta,

* wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych wydany przez starostwo powiatowe wraz z adnotacją: “dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” ( dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 3272100, 3272350; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu wrocławskiego: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, 50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131, tel. 71 3724008; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu średzkiego: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel. 71 3175646, dla pozostałych nieruchomości właściwe starostwo powiatowe.

* wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej zbiorczy ( dla nowopowstałych działek) wraz z adnotacją: “dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” ( dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 3272100, 3272350; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu wrocławskiego: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, 50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131, tel. 71 3724008; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu średzkiego: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel. 71 3175646, dla pozostałych nieruchomości właściwe starostwo powiatowe).

* wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla zbywanej nieruchomości wraz z adnotacją: “dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” ( dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 3272100, 3272350; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu wrocławskiego: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, 50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131, tel. 71 3724008; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu średzkiego: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel. 71 3175646, dla pozostałych nieruchomości właściwe starostwo powiatowe.

* w celu zmiany w księdze wieczystej – określenia nieruchomości jako zabudowanej niezbędny jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem wraz z adnotacją: “dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” ( dla nieruchomości położonych na terenie Wrocławia: Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, adres: al. M.Kromera 44, 50-163 Wrocław, tel. 71 3272100, 3272350; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu wrocławskiego: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu, 50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131, tel. 71 3724008; dla nieruchomości położonych na terenie powiatu średzkiego: Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Wrocławska 2, tel. 71 3175646, dla pozostałych nieruchomości właściwe starostwo powiatowe.

4. Umowy majątkowe małżeńskie: odpis skrócony aktu małżeństwa.

5. Oświadczenie spadkowe: odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców, akty urodzenia , akty małżeństw, pesel spadkodawcy .

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.