ZAKRES CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

  • sporządzanie aktów notarialnych,

  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

  • sporządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń,

  • spisywanie protokołów,

  • sporządzanie protestów weksli i czeków,

  • przyjmowanie na przechowanie: dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

  • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów,

  • oświadczeń i innych dokumentów,

  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnej (choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, demencja starcza, upojenie alkoholowe, odurzenie środkami psychotropowymi).

Pełny tekst ustawy Prawo o notariacie.

W zakresie obsługi stron będących cudzoziemcami kancelaria współpracuje z tłumaczami przysięgłymi języków kongresowych i europejskich.

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.